Logo rood nvb

logo DBTRR

Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek

In oktober 2014 is er een landelijk consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek opgericht. Dit consortium is als werkgroep ondergebracht bij en wordt gefaciliteerd door de NVB, maar heeft een zelfstandige status.
De leden van het consortium zijn een mix van mensen die allemaal een warm hart hebben voor transfusie-onderzoek, werken in academische, STZ en kleinere ziekenhuizen; zijn hematoloog, epidemioloog, klinisch chemici, analisten, onderzoekers, transfusie- en donorartsen.

Bijeenkomsten worden aangekondigd via de Activiteiten pagina van het consortium op de NVB site.

Doel van het consortium
Het doel van het Consortium is om de kwaliteit van bloedtransfusies verder te verhogen door samen te werken in het doen van onderzoek. Het Consortium kan gebruikt worden als platform voor nieuwe ideeën, het gezamenlijk optrekken en afstemmen van subsidievoorstellen, alsook om elkaar te vinden in het publiceren van de resultaten. Kortom, het betreft afstemming van transfusiegeneeskundig onderzoek in de volle breedte.  

Inrichting van het consortium
Het consortium wordt geleid door een werkgroep.
De werkgroep is verantwoordelijk voor het organiseren van landelijke bijeenkomsten en stroomlijnt de onderzoeksvoorstellen.
In een Huishoudelijk reglement is vastgelegd wat de rol is van de werkgroep en de leden van het consortium.
De huidige werkgroepleden zijn:
 - Marian van Kraaij (hematoloog-transfusiespecialist – Sanquin Bloedbank)
 - Martin Schipperus (hematoloog Hagaziekenhuis – voorzitter Stichting TRIP)
 - Jennita Slomp (klinisch chemicus - MST)
 - Anske van der Bom (epidemioloog – Center Clinical Transfusion Research Sanquin)
 - Karen de Vooght (klinisch chemicus – UMCU)
 - Erik Beckers (hematoloog-transfusiespecialist – MUMC)
 - Hans van Duijnhoven (klinisch chemicus – Elkerliek Ziekenhuis)
 - Ellen Vestjens (ambtelijk secretaris)

Indienen van studievoorstellen
Binnen het consortium kunnen voorstellen voor studies worden gedaan. Het doel kan variëren van het vragen om feedback, tot het vragen om deelname, tot het delen van de belangrijkste conclusies.
De Principal Investigator van elk onderzoek is zelf verantwoordelijk voor projecten en financiering, maar kan de leden van het consortium vragen mee te doen. Binnen de bloedtransfusie is veel behoefte aan wetenschappelijke onderbouwing voor de richtlijnen die we hanteren voor toedienen van bloedproducten, pragmatische verbeterslagen (logistieke verbeteringen, kosteneffectiviteit), vermindering van de kans op bijwerkingen etc., waarbij ook de Dutch Transfusion Database kan bijdragen.
Het indienen van een onderzoeksvoorstel kan via een standaardformulier (projectvoorstel) en gemaild worden naar de ambtelijk secretaris, Ellen Vestjens op het mailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Het voorstel wordt dan ingebracht in de eerstvolgende vergadering van het consortium.

Participatie van consortiumleden: ja graag!
Omdat het consortium net is opgericht is er nog veel te leren en te organiseren.
Bij deze roepen we dan ook alle consortium-belangstellenden op om gevraagd en ongevraagd met suggesties en verbetervoorstellen te komen.
Ook deze kunnen gemaild worden aan Ellen Vestjens op het mailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Artikel Bloedbeeld
In het decembernummer van Bloedbeeld 2015 (Bloedbeeld 3.15 – p.8) is een artikel geschreven over de oprichting van het consortium.

20141031 152222